Vand Teren m2  - Brasov  (Bartolomeu) 40€/m2
Brasov (Bartolomeu)

Pentru ca suntem in primul rand consilieri si datoria noastra este de a va ajuta in actiunile dumneavoastra legate de operatiunile cu produse imobiliare, pentru a evita neantelegerile care apar din cauza termenilor de specialitate, va prezentam un dictionar cu termeni juridici frecvent folositi in domeniul imobiliar:

ABITATIE

Persoana care beneficiaza de un drept de abitatie poate locui in respectivul imobil pe toata perioada cat dreptul de abitatie este constituit in favoarea sa. Este reglementat de Codul civil, art. 572

ACT

Document elaborat de o autoritate de stat, prin care se atest? un fapt, o obligatie, identitatea cuiva.
Exist? mai multe categorii de acte:
  • Actul juridic este o manifestare de voint? a uneia sau mai multor persoane, cu scopul de a crea, de a modifica, sau de a stinge între dân?ii drepturi ?i obligatii.
  • Actul administrativ este actul care eman? de la organele administrative ?i care poate fi: normativ, când prin el se statornicesc norme juridice cu caracter general; individual, când are drept scop na?terea, modificarea sau stingerea unor raporturi juridice concrete.
  • Actul de administrare este actul prin care un bun este f?cut produc?tor de venituri f?r? a fi înstr?inat.
  • Act de dispozitie: act prin care se transmite sau se constituie un drept real privitor la un bun ori se renun?? la un drept (de exemplu: proprietate, gaj, uzufruct etc.).
  • Act procesual este actul de dispozi?ie al organului judiciar.
  • Act procedural este actul prin care se aduce la îndeplinire actul procesual.

ACT JURIDIC

Mijloc de prob? din categoria înscrisurilor prev?zute în art. 1171 ?i urm. Codul civil Potrivit legii, actul autentic este acela care s-a f?cut cu solemnit??ile cerute de lege de un func?ionar public, care are dreptul de a func?iona în locul unde s-a f?cut. Cu privire la autentificare a se vedea Legea nr. 36/1995, notarul public fiind competent s? autentifice un act.
Copiile, care reproduc în scris un act, pot constitui mijloc de prob? în condi?iile prev?zute de art. 1188 Codul civil.
ACT JURIDIC CIVIL

Manifestarea de voin?? f?cut? cu inten?ia de a produce efecte juridice, adic? de a crea, a modifica ori a stinge un raport juridic civil. Actele juridice sunt de mai multe feluri: acte juridice uni, bi sau multilaterale (dup? num?rul p?r?ilor); acte cu titlul oneros sau gratuit (dup? scopul urm?rit), cele cu titlul oneros se împart în comutative ?i aleatorii, iar cele cu titlu gratuit în liberalit??i ?i acte dezinteresate; acte constitutive, translative ?i declarative (dup? efectele produse) etc. Pentru ca actele juridice civile s? fie valabil încheiate ele trebuie s? îndeplineasc? anumite condi?ii de fond, iar când actul este solemn, trebuiesc îndeplinite ?i condi?ii de form?, vezi art. 948-968 Codul civil.

ACT SUB SEMNATURA PRIVATA

 Mijloc de prob? din categoria înscrisurilor, prev?zut în art. 1176 ?i urm. Codul civil, cuprinde pe lâng? con?inut ?i isc?litura p?r?ilor, acestea fiind elementele necesare pentru valabilitatea lui. Actul poate fi scris de mân?, la ma?in?, imprimat, cu excep?ia testamentului olograf care trebuie s? fie scris în întregime de mâna testatorului. Actele sub semn?tur? privat? spre deosebire de cele autentice, nu au putere executorie, pentru aceasta fiind necesar ob?inerea unei hot?râri judec?tore?ti.

ARVUNA

 Este o conven?ie accesorie vânz?rii având ca obiect o sum? de bani pe care una din p?r?i o d? celeilalte p?r?i cu ocazia încheierii unui contract de vânzare-cump?rare, ca o garan?ie c? se va perfecta contractul.

AVANS

Suma de bani, parte din pre?ul unei m?rfi comercializate, pl?tit? cu anticipa?ie de beneficiar, sum? care - în func?ie de prevederile contractului - poate fi pierdut? de partea care nu ?i-a îndeplinit obliga?iile contractuale.

BIROU DE CARTE FUNCIARA

compartiment auxiliar al judecatoriei, care are ca obiect de activitate înscrierea în cartea funciara a actelor si faptelor juridice referitoare la imobile.

BUNURI COMUNE

Este un regim stabilit de lege sau prin învoiala p?r?ilor cu privire la bunurile lor. În conformitate cu Codul familiei, art. 30 ?i urm. bunurile dobândite în timpul c?s?toriei, de oricare dintre so?i, sunt, de a data dobândirii lor, bunuri comune ale so?ilor. Pot deveni bunuri comune toate bunurile f?r? a distinge dac? sunt mobile sau imobile, corporale sau incorporale, dac? sunt îndeplinite condi?iile prev?zute de lege.

CADASTRU

sistemul unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica prin care se realizeaza identificarea, inregistrarea, reprezentarea pe harti si planuri cadastrale a tuturor terenurilor, precum si a celorlalte bunuri imobile de pe intreg teritoriul tarii, indiferent de destina?ia lor ?i de proprietar. (art.1, L. 7/1996)

CARTE FUNCIARA

sistem de publiciate imobiliara întemeiat pe identificarea cadastrala a imobilelor; poate fi colectiva (pentru intreaga constructie) sau individuala (pentru fiecare etaj / apartament sau parcela de teren avand proprietari diferiti).

CERTIFICAT DE MOSTENITOR

Este un titlu în temeiul c?ruia persoana pentru care s-a emis face dovada calit??ii sale de mo?tenitor. Este reglementat de Legea nr. 36/1995. El se elibereaz? pe baza încheierii finale, dat? în cadrul procedurii succesorale notariale, de c?tre notarul în raza c?ruia defunctul a avut ultimul domiciliu.
Certificatul cuprinde referiri la masa succesoral?, num?rul ?i calitatea mo?tenitorilor ?i cotele ce le revin din patrimoniul defunctului.

CONCESIUNE

O conven?ie între stat ?i concesionar prin care ultimul cap?t? dreptul de a exploata terenuri petroliere, miniere, întreprinderi etc. apar?inând statului (propriet??ii publice). Potrivit art. 135, alin. 5 din Constitu?ia României bunurile proprietate public? ce apar?in statului (bog??iile subsolului, c?ile de comunica?ie, marea teritorial? etc.) pot fi concesionate, închiriate sau date în administrare regiilor autonome, în condi?iile legii. Concesiunea poate fi acordat? în forme diferite.
Concesionarea se face în baza unui contract prin care o persoan?, numit? concedent, transmite pentru o perioad? determinat?, de cel mult 49 de ani, unei alte persoane, numit? concesionar, care ac?ioneaz? pe riscul ?i pe r?spunderea sa, dreptul ?i obliga?ia de exploatare a unui bun, a unei activit??i sau a unui serviciu public, în schimbul unei redeven?e.

CONTRACT

Act juridic civil constând în acordul de voin?? între dou? sau mai multe persoane, încheiat în scopul de a crea, modifica sau stinge între ele drepturi ?i obliga?ii.
Codul civil, în cap. I, II, t. III, cartea III, art. 948, precizeaz? condi?iile esen?iale pentru validitatea contractelor: capacitatea de a contracta, consim??mântul valabil al p?r?ii ce se oblig?, un obiect determinat ?i o cauz? licit?.

CONTRACTUL DE VANZARE-CUMPARARE

Este un contract prin care una din p?r?i (vânz?torul) transfer? proprietatea unui bun al s?u asupra celeilalte p?r?i (cump?r?torul) care se oblig? în schimb s? pl?teasc? vânz?torului pre?ul bunului vândut.
Contractul de vânzare-cump?rare este reglementat în cartea III, t. V, cap. I, art. 1294 ?i urm. Codul civil. Legea precizeaz? obliga?iile vânz?torului ?i ale cump?r?torului.

CONTRACTUL DE SCHIMB

Este un contract prin care p?r?ile î?i dau (transmit) reciproc proprietatea unui lucru pentru alt lucru (art. 1405, Codul civil).

CONTRACTUL DE LOCATIUNE

(latin? LOCATIO ''locatiunea") - Un contract în baza c?ruia o persoan? numit? locator se oblig? s? asigure altei persoane numit? locatar (chiria?) folosin?a integral? sau par?ial? a unui lucru sau prestarea unui serviciu pe o durat? de timp determinat?, în schimbul unui pre? corespunz?tor.
Contractul de loca?iune (închiriere) este reglementat în cartea III, t. VII, cap. I, art. 1410 ?i urm. Codul civil. Legea prevede drepturile ?i obliga?iile p?r?ilor contractante (ex. repara?iile urgente ce nu pot fi amânate cad în sarcina locatarului, iar în condi?iile legii, cheltuielile efectuate vor fi sc?zute din pre?ul loca?iunii).

CONTRACTUL DE MANDAT

(latin? MANDATUM "mandatul") - Contract prin care o persoana, numit? mandatar, se oblig? s? încheie acte juridice pe seama unei alte persoane, numit? mandant, pe care îl reprezint? în baza împuternicirii date. De regul? are forma unui înscris numit procur? sau împuternicire (chiar delega?ie).
Mandatul este reglementat în cartea III, t. IX, cap. I, art. 1.532 ?i urm. Codul civil; legea precizând care sunt îndatoririle mandatarului ?i obliga?iile mandantului.

CONTRACTUL DE INTRETINERE

Este un contract translativ de proprietate, prin care o persoan? transmite unul sau mai multe bunuri determinate, ori o sum? de bani (sau amândou? împreun?) unei alte persoane numit? între?in?tor, care se oblig? s? presteze între?inere, fie între?inutului, fie unei alte persoane, pân? la data decesului acestuia sau pe o perioad? de timp determinat?. Este un contract consensual, bilateral, sinalagmatic, intuitu personae ?i de regul? gratuit ca ?i dona?ia. Este asimilat, uneori, contractului de vânzare-cump?rare cu clauz? de între?inere.

CONTRACTUL DE DONATIE

Este un contract prin care o persoan? numit? donator transfer? irevocabil dreptul s?u de proprietate asupra unui sau mai multor bunuri determinate, unei alte persoane, numit? donator, care le accept?.
Contractul de dona?ie este prev?zut în cartea III, t. II, cap. I, art. 801 ?i urm. Codul civil, unde se precizeaz? c? dona?iunea este un act de liberalitate prin care donatorul d? ireversibil un lucru donatarului, care-l prime?te

CONTRACTUL DE COMODAT

(împrumutul de folosin??) - Un contract încheiat între comodant ?i comodator în baza c?ruia primul remite spre folosin?? temporar? celui din urm? un lucru cu obliga?ia acestuia de a-l restitui împrumutatorului, care r?mâne proprietarul lui, în natura sa specific?. Este reglementat în cartea III, t. X, cap. I, art. 1560 ?i urm. Codul civil. Comodatul este un contract cu titlu gratuit, unilateral ?i de regul? genereaz? obliga?ii numai pentru comodator.

CONTRACTUL DE ANTREPRIZA

Este un contract care se încheie între antreprenor (meseria?, întreprinz?tor), care se oblig? s? execute pe riscul s?u o anumit? lucrare pentru cealalt? parte numit? client, în schimbul unui pre?. Este frecvent întâlnit? în practic? antrepriza de construc?ii.
Potrivit clauzelor contractuale, asigurarea materialelor necesare execut?rii revine antreprenorului sau cade exclusiv în sarcina clientului.
Antrepriza este reglementat? de art. 1413, alin. 5, Codul civil ?i const? în ''luarea s?vâr?irii unei lucr?ri drept un pre? determinat, când materialul se d? de acela pentru care se execut? o lucrare"

CONTRACTUL DE COMISION

Este contractul prin care o persoan? (comisionar) se oblig? s? s?vâr?easc? pe numele s?u, dar pe cheltuiala altei persoane (comitent) un act juridic, (ex. depunerea în consigna?ie a unui bun în vederea vânz?rii) în schimbul unei remunera?ii (comision).
Codul Comercial în cartea I, t. XII, cap. II, art. 405 ?i urm. reglementeaz? contractul de comision (drepturile ?i obliga?iile ce revin p?r?ilor contractante - comisionar ?i comitent).

DREPT DE PREEMTIUNE

facilitate de care se bucura o persoana de a fi preferata oricarei alte persoane la cumpararea unui anumit bun.

DREPT DE SERVITUTE

drept real imobiliar, accesoriu, perpetuu si indivizibil care dezmembreaza proprietatea, conferind titularului sau anumite prerogative strict limitate asupra lucrului altuia.

EVICTIUNE

viciu ascuns, inselatorie in termeni civili (art. 1337 C. Civ.)

EXTRAVILAN

partea din unitatea administrativ-teritoriala cuprinsa în afara intravilanului, delimitata cadastral potrivit legii.

IMOBIL

parcela de teren cu sau fara constructii

INTRAVILANUL LOCALITATII

Teritoriul determinat prin Planul urbanistic general (PUG), care cuprinde ansamblul terenurilor cu ?i f?r? construc?ii, ce constituie o localitate
Intravilanul se poate dezvolta prin extinderea în extravilan numai pe baz? de planuri urbanistice zonale (PUZ), legal aprobate, integrându-se ulterior în Planul general urbanistic (PUG) al localit??ii.

IPOTECA

Garan?ie real? ?i accesorie care nu deposedeaz? pe debitorul proprietar de bunul ipotecat. Ea d? posibilitatea creditorului s? urm?reasc? bunul pentru a primi crean?a sa cu preferin??. Este reglementat? în cartea III, t. XVIII, cap. II, art. 1746 ?i urm. Codul civil.

MOSTENITOR

Persoana care mo?tene?te sau urmeaz? s? mo?teneasc? averea defunctului, având drept la succesiune.
Codul civil nu-l define?te pe mo?tenitor, îns? în art. 650 arat? categoriile de mo?tenitori ?i anume: - mo?tenitori legali (vin la mo?tenire în temeiul legii);
- mo?tenitori testamentari (dobândesc mo?tenirea pe baza unui testament);
- mo?tenitori contractuali (mo?tenesc în temeiul unui contract).

POSESOR

persoana fizica sau juridica care detine numai posesiunea si folosinta din dezmembramintele dreptului de proprietate.

PROPRIETAR

persoana fizica sau juridica titulara în exclusivitate sau în indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus înscrierii.

PUBLICITATE IMOBILIARA

sistem de înscriere în documente publice a corpurilor de proprietate împreuna cu drepturile imobiliare pe care le au proprietarii si posesorii asupra lor. Publicitatea imobiliara se realizeaza prin cartea funciara

UZUFRUCT

Drept real în temeiul c?ruia o persoan?, numit? uzufructuar, poate folosi un lucru care apar?ine altei persoane numit? nudul proprietar ?i s? beneficieze ?i de foloasele bunului respectiv, s?-i culeag? roadele având îns? obliga?ia de a conserva substan?a propriet?tii ?i la încetarea acestui drept s? restituie bunul proprietarului. Dreptul de uzufruct se dobânde?te prin uzucapiune.
Uzufructul este reglementat în cartea II, t. III, cap. I, art. 517 ?i urm. Codul civil.

TESTAMENTUL

Act juridic prin care o persoan? (testatorul) dispune de întregul s?u patrimoniu sau parte din el, dup? încetarea sa din via??. Este unul din modurile de a înstr?ina cu titlul gratuit proprietatea ?i este reglementat în cartea III, t. II, cap. I, art. 800 ?i urm. Codul civil.
Legea prevede c?, testamentul este un act revocabil prin care testatorul dispune pe timpul încet?rii sale din via??, de tot sau parte din avutul s?u.

Oferte Recente

Cine ce plateste?

Cine ce plateste atunci cand vand/cumpar un imobil?

In mod traditional, cumparatorul achita taxele notariale, iar vanzatorul achita impozitul pe tranzactie ce va fi detaliat mai jos, plus o...

Ce documente imi trebuie?

Ce documente imi trebuie pentru a vinde un imobil?

In primul rand trebuie sa aveti documentele ce atesta dreptul dumneavoastra de proprietate. Acestea pot fi titlu de proprietate, act de vanzare-cumparare,...

Dictionar imobiliar

Pentru ca suntem in primul rand consilieri si datoria noastra este de a va ajuta in actiunile dumneavoastra legate de operatiunile cu produse imobiliare, pentru a evita...

Evaluarea imobiliara

Evaluarea exprimă o opinie asupra unei valori. Evaluarea imobiliară este o analiză, o opinie sau concluzie referitoare la natura, calitatea,...

Legea locuintei

Legea nr. 114 din 1996
Reglementarea cadrului general de realizare, exploatare ?i administrare a locuin?elor...

Reglementarea cadrului...