Legea nr. 114 din 1996
Reglementarea cadrului general de realizare, exploatare ?i administrare a locuin?elor...

Reglementarea cadrului general de realizare, exploatare ?i administrare a locuin?elor are la baz? urm?toarele principii:
Accesul liber ?i neîngr?dit la locuin?? este un drept al fiec?rui cet??ean.
Realizarea locuin?elor constituie un obiectiv major, de interes na?ional, pe termen lung, al administra?iei publice centrale ?i locale.


CAPITOLUL I - Dispozi?ii generale

Art. 1. - Prezenta lege reglementeaz? aspectele sociale, economice, tehnice ?i juridice ale construc?iei ?i folosin?ei locuin?elor.
Art. 2. - Termenii utiliza?i în cuprinsul prezentei legi au urm?torul în?eles:
a) Locuin??
Construc?ie alc?tuit? din una sau mai multe camere de locuit, cu dependin?ele, dot?rile ?i utilit??ile necesare, care satisface cerin?ele de locuit ale unei persoane sau familii.
b) Locuin?? convenabil?
Locuin?? care, prin gradul de satisfacere a raportului dintre cerin?a utilizatorului ?i caracteristicile locuin?ei, la un moment dat, acoper? necesit??ile esen?iale de odihn?, preparare a hranei, educa?ie ?i igien?, asigurând exigen?ele minimale prezentate în anexa nr. 1 la prezenta lege.
c) Locuin?? social?
Locuin?? care se atribuie cu chirie subven?ionat? unor persoane sau familii, a c?ror situa?ie economic? nu le permite accesul la o locuin?? în proprietate sau închirierea unei locuin?e în condi?iile pie?ei.
d) Locuin?? de serviciu
Locuin?? destinat? func?ionarilor publici, angaja?ilor unor institu?ii sau agen?i economici, acordat? în condi?iile contractului de munc?, potrivit prevederilor legale.
e) Locuin?? de interven?ie
Locuin?? destinat? caz?rii personalului unit??ilor economice sau bugetare, care, prin contractul de munc?, îndepline?te activit??i sau func?ii ce necesit? prezen?a permanent? sau în caz de urgen?? în cadrul unit??ilor economice.
f) Locuin?? de necesitate
Locuin?? destinat? caz?rii temporare a persoanelor ?i familiilor ale c?ror locuin?e au devenit inutilizabile în urma unor catastrofe naturale sau accidente sau ale c?ror locuin?e sunt supuse demol?rii în vederea realiz?rii de lucr?ri de utilitate public?, precum ?i lucr?rilor de reabilitare ce nu se pot efectua în cl?diri ocupate de locatari.
g) Locuin?? de protocol
Locuin?? destinat? utiliz?rii de c?tre persoanele care sunt alese sau numite în unele func?ii ori demnit??i publice, exclusiv pe durata exercit?rii acestora.
h) Cas? de vacan??
Locuin?? ocupat? temporar, ca re?edin?? secundar?, destinat? odihnei ?i recreerii.
Art. 3. - Autorizarea execut?rii construc?iilor de locuin?e noi, indiferent de natura propriet??ii sau a amplasamentului, se face pe baza satisfacerii exigen?elor minimale, prev?zute în anexa nr. 1 la prezenta lege.
Consiliile jude?ene ?i locale, potrivit competen?elor stabilite prin lege, pot autoriza executarea etapizat? a construc?iilor de locuin?e.

CAPITOLUL II - Dezvoltarea construc?iei de locuin?e

Art. 4. - Persoanele fizice sau juridice române pot realiza, cu respectarea prevederilor legale, construc?ii de locuin?e pentru folosin?? proprie sau în scopul valorific?rii acestora.
Art. 5. - Persoanele juridice române care investesc din profit pentru realizarea de locuin?e, având ca suprafe?e construite cele prev?zute în anexa nr. 1 la prezenta lege, beneficiaz? de scutirea de impozit pe profitul investit cu aceast? destina?ie, în anul fiscal respectiv.
Locuin?ele care se realizeaz? în condi?iile prezentului articol, precum ?i ale art. 7 ?i 20 din prezenta lege, se pot amplasa pe terenurile apar?inând persoanelor fizice beneficiare de locuin?e, ale persoanelor juridice investitoare sau pe terenuri concesionate în acest scop de c?tre consiliile locale persoanelor juridice sau fizice, conform prevederilor legale, f?r? licita?ie public?, cu reducerea taxei de concesiune pân? la 95%.
Art. 6. - Persoanele juridice române care investesc din profit în lucr?ri de consolidare la locuin?ele avariate de seisme, precum ?i de reabilitare a locuin?elor existente, de categoria a III-a, a IV-a ?i garsoniere, realizate în condi?iile H.C.M. nr. 1.650/1968, ale H.C.M. nr. 1.669/1969 ?i ale H.C.M. nr. 585/1971, beneficiaz? de scutirea de impozit pe profit, conform prevederilor art. 5 din prezenta lege.
Art. 7. - Consiliile locale pot realiza din depozitele special constituite locuin?e cu suprafe?ele construite prev?zute în anexa nr. 1 la prezenta lege, exercitând controlul asupra pre?ului de vânzare, în vederea înlesnirii accesului la proprietate pentru unele categorii de persoane, în urm?toarea ordine de prioritate:
a) tinerii c?s?tori?i care, la data contract?rii locuin?ei, au, fiecare, vârsta de pân? la 35 de ani;
b) persoanele care beneficiaz? de facilit??i la cump?rarea sau construirea unei locuin?e, potrivit prevederilor Legii nr. 42/1990, republicat?;
c) persoanele calificate din agricultur?, înv???mânt, s?n?tate, administra?ie public? ?i culte, care î?i stabilesc domiciliul în mediul rural;
d) alte categorii de persoane stabilite de consiliile locale.
Persoanele din categoriile men?ionate la lit. a)-c) beneficiaz? de o subven?ie de la bugetul de stat, în limitele prevederilor bugetare anuale, în raport cu venitul, de pân? la 30% din valoarea locuin?ei, la data contract?rii, precum ?i de plata în rate lunare, pe termen de 20 de ani, a diferen?ei fa?? de pre?ul final al locuin?ei, dup? ce s-au sc?zut subven?ia ?i avansul minim obligatoriu de 10% din valoarea locuin?elor la data contract?rii, achitat de contractant.
Persoanele prev?zute la lit. d) beneficiaz? de plata în rate lunare, în termen de 20 de ani, a diferen?ei fa?? de pre?ul final al locuin?ei, dup? ce s-a sc?zut avansul minim obligatoriu de 30% din valoarea locuin?ei la data contract?rii, achitat de contractant.
Dobânda la suma avansat? din depozitul special, care se restituie în rate, este de 5% anual.
În cazul nerestituirii la termenele stabilite a ratelor scadente, se va pl?ti o dobând? de 10% anual asupra acestor rate.
Autorit??ile publice locale, prin administratori delega?i de acestea, vor încheia cu persoanele fizice prev?zute în prezentul articol contracte de împrumut pentru sumele avansate din depozitul special, potrivit normelor legale în vigoare.
Art. 8. - Persoanele fizice prev?zute la art. 7 se vor adresa consiliilor locale, care vor analiza ?i vor aproba, dup? caz, cererile respective, stabilind, totodat?, ?i ordinea de prioritate.
Cuantumul subven?iei se stabile?te în raport cu venitul mediu net lunar pe membru de familie, potrivit normelor aprobate anual de Guvern.
Art. 9. - Depozitele special constituite pe seama consiliilor locale se alimenteaz? din urm?toarele surse:
a) sumele aprobate anual în bugetele locale, destinate realiz?rii locuin?elor;
b) încas?rile realizate din vânzarea locuin?elor ?i a spa?iilor cu alt? destina?ie din cl?dirile de locuit, cu excep?ia celor care se fac venituri la bugetele locale, potrivit prevederilor legale în vigoare, precum ?i sumele încasate potrivit prevederilor art. 7.
c) aloca?iile din bugetul de stat, în limita prevederilor aprobate anual cu aceast? destina?ie;
d) alte surse constituite potrivit legii.
Art. 10. - De prevederile art. 7 din prezenta lege beneficiaz?, o singur? dat?, persoanele fizice care, împreun? cu familia, nu au de?inut ?i nu au în proprietate o locuin??, cu excep?ia persoanelor prev?zute la art. 7 lit. c), sau dac? locuin?a în care gospod?resc împreun? nu satisface exigen?ele minimale de suprafa??, prev?zute în anexa nr. 1, corespunz?tor num?rului de persoane din familie.
Proprietarii locuin?elor noi, persoane fizice, sunt scuti?i de plata impozitului pe cl?dire timp de 10 ani de la data dobândirii locuin?ei.
În cazul înstr?in?rii locuin?ei în condi?iile prezentei legi, noul proprietar nu mai beneficiaz? de scutirea de impozit.
Art. 11. - Locuin?ele care se realizeaz? în condi?iile art. 7-9 din prezenta lege se vor amplasa, prin grija consiliilor locale, pe terenurile aflate în proprietatea unit??ilor administrativ-teritoriale sau pe terenurile apar?inând persoanelor fizice beneficiare, în condi?iile prevederilor Codului civil, cu respectarea documenta?iilor de urbanism legal aprobate ?i cu asigurarea utilit??ilor ?i dot?rilor edilitare necesare condi?iilor de locuit.
Art. 12. - Lucr?rile de viabilizare a terenurilor destinate construc?iilor de locuin?e, care constau în: drumuri publice, re?ele de alimentare cu ap? ?i canalizare, re?ele electrice ?i, dup? caz, re?ele de gaze, telefonice ?i de termoficare se finan?eaz? dup? cum urmeaz?:
a) drumurile publice, re?elele de alimentare cu ap? ?i canalizare ?i, dup? caz, re?elele de termoficare, din bugetele locale ?i din alte fonduri legal constituite cu aceast? destina?ie;
b) re?elele electrice stradale, inclusiv posturile de transformare aferente ?i, dup? caz, de gaze ?i telefonice stradale, din bugetele de venituri ?i cheltuieli ale regiilor autonome de profil, din credite bancare contractate de acestea, precum ?i din alte fonduri constituite cu aceast? destina?ie.
Persoanele juridice române care investesc din profit în lucr?ri de viabilizare a terenurilor destinate construc?iilor de locuin?e beneficiaz? de scutirea de impozit pe profit, conform prevederilor art. 5 din prezenta lege.
Art. 13. - Deschiderea finan??rii ?i începerea lucr?rilor din fonduri publice se efectueaz? dup? contractarea cu viitorii beneficiari a cel pu?in 70% din num?rul locuin?elor prev?zute a fi începute.
Art. 14. - Folosirea sumelor existente în depozitele constituite la nivelul consiliilor locale este de competen?a ?i în r?spunderea acestora.
Art. 15. - Aloca?iile de la bugetul de stat se fundamenteaz? de c?tre consiliile locale, cu ocazia elabor?rii bugetului de stat, distinct pentru terminarea locuin?elor ?i pentru realizarea de noi locuin?e, ?i se transmit consiliului jude?ean ?i, respectiv, Consiliului General al Municipiului Bucure?ti, dup? caz.
Propunerile de aloca?ii din bugetul de stat ale consiliilor locale, centralizate pe fiecare jude? ?i municipiul Bucure?ti, se transmit Ministerului Lucr?rilor Publice ?i Amenaj?rii Teritoriului de c?tre consiliile jude?ene ?i Consiliul General al Municipiului Bucure?ti.
Pentru aloca?iile de la bugetul de stat privind sprijinul statului pentru finan?area construc?iilor de locuin?e potrivit prevederilor prezentei legi, Ministerul Lucr?rilor Publice ?i Amenaj?rii Teritoriului îndepline?te atribu?iile ordonatorului principal de credite, prev?zute în Legea privind finan?ele publice.
În execu?ia bugetului de stat, aloca?iile pentru construc?ii de locuin?e se repartizeaz? ?i se acord? consiliilor locale beneficiare de c?tre Ministerul Lucr?rilor Publice ?i Amenaj?rii Teritoriului, prin intermediul consiliilor jude?ene ?i al Consiliului General al Municipiului Bucure?ti, potrivit normelor metodologice.
Art. 16 - Lista cuprinzând num?rul, structura pe num?rul de camere ?i amplasamentul locuin?elor, precum ?i lista persoanelor care vor beneficia de locuin?e, în ordinea de prioritate stabilit? conform art. 7 de c?tre consiliile locale, se afi?eaz? la sediul acestora.
Art. 17. - Prin familie, în sensul prezentei legi, se în?elege so?ul, so?ia, copiii ?i p?rin?ii so?ilor, care locuiesc ?i gospod?resc împreun?.
Art. 18. - Pân? la restituirea sumelor datorate de c?tre beneficiarii locuin?elor, se instituie ipoteca legal? asupra locuin?ei.
Art. 19. - Înstr?inarea, prin acte între vii, a locuin?elor pentru realizarea c?rora s-au acordat subven?ii se poate face numai dup? restituirea integral? a sumelor actualizate datorate ?i pe baza dovezii depunerii integrale a contravalorii sumelor actualizate, ob?inute ca subven?ii de la bugetul de stat, potrivit prevederilor art. 7, în depozitul constituit pentru realizarea locuin?elor, în condi?iile prezentei legi.
Art. 20. - Casa de Economii ?i Consemna?iuni va acorda credite persoanelor fizice române, pentru construirea, cump?rarea, reabilitarea ?i repararea capital? a locuin?elor proprietate personal?, ale c?ror suprafe?e nu dep??esc pe cele cuprinse în anexa nr. 1 la prezenta lege, pe maximum 20 de ani. Creditele se acord? cu o dobând? egal? cu cea acordat? de Casa de Economii ?i Consemna?iuni la depunerile pe termen ale popula?iei, la care se adaug? o marj? de 5 puncte procentuale, ?i se suport?:
a) 15%, de c?tre beneficiarul creditului;
b) diferen?a, pân? la nivelul total al dobânzii, inclusiv marja de dobând?, de la bugetul de stat, în limita prevederilor aprobate anual cu aceast? destina?ie în bugetul Ministerului Lucr?rilor Publice ?i Amenaj?rii Teritoriului.
Casa de Economii ?i Consemna?iuni nu va percepe nici un comision pentru creditele acordate.
Creditele pentru construirea sau cump?rarea de locuin?e se acord? o singur? dat? persoanelor fizice cu cet??enie român?, care nu au de?inut ?i nu au în proprietate o locuin??. De aceste credite mai beneficiaz?, prin excep?ie, persoanele calificate din agricultur?, înv???mânt, s?n?tate, administra?ie public? ?i culte, care î?i stabilesc domiciliul în mediul rural, precum ?i cele care gospod?resc împreun? cu familia în locuin?e care nu satisfac exigen?ele minimale de suprafa??, corespunz?tor num?rului de persoane din familie, prev?zute în anexa nr. 1 la prezenta lege.
La primirea creditului, beneficiarul trebuie s? aib? constituit la Casa de Economii ?i Consemna?iuni un depozit reprezentând pân? la 10% din valoarea creditului solicitat.
La depozitul constituit, Casa de Economii ?i Consemna?iuni va bonifica o dobând? egal? cu cea suportat? direct de c?tre beneficiar. Depozitul nu va fi restituit înainte de rambursarea integral? a creditului ?i poate fi utilizat pentru restituirea ultimelor tran?e ale creditului, în limita cuantumului depozitului constituit.
Neplata, consecutiv, a 6 rate lunare de credit ?i a dobânzii aferente atrage executarea silit? asupra bunului dobândit. Bunul dobândit prin astfel de credite nu poate fi înstr?inat decât dup? restituirea creditului.
Modul de plat? ?i cuantumul subven?iilor se stabilesc prin conven?ie între Casa de Economii ?i Consemna?iuni ?i Ministerul Lucr?rilor Publice ?i Amenaj?rii Teritoriului, cu avizul Ministerului Finan?elor.
În execu?ia bugetului de stat, Ministerul Lucr?rilor Publice ?i Amenaj?rii Teritoriului va repartiza Casei de Economii ?i Consemna?iuni, potrivit celor stabilite prin conven?ie, sumele aferente subven?iilor la dobând? pentru creditele acordate ?i care urmeaz? a fi acordate în anul respectiv.

CAPITOLUL III - Închirierea locuin?elor

Art. 21. - Închirierea locuin?elor se face pe baza acordului dintre proprietar ?i chiria?, consemnat prin contract scris, care se va înregistra la organele fiscale teritoriale ?i va cuprinde:
a) adresa locuin?ei care face obiectul închirierii;
b) suprafa?a locativ? ?i dot?rile folosite în exclusivitate ?i în comun;
c) suprafa?a cur?ilor ?i a gr?dinilor folosite în exclusivitate sau în comun;
d) valoarea chiriei lunare, regulile de modificare a acesteia ?i modul de plat?;
e) suma pl?tit? în avans în contul chiriei;
f) locul ?i condi?iile în care se realizeaz? primirea ?i restituirea cheilor;
g) obliga?iile p?r?ilor privind folosirea ?i între?inerea spa?iilor care fac obiectul contractului;
h) inventarul obiectelor ?i al dot?rilor aferente;
i) data intr?rii în vigoare ?i durata;
j) condi?iile privind folosin?a exclusiv? ?i în comun a p?r?ilor aflate în coproprietate;
k) persoanele care vor locui împreun? cu titularul contractului;
l) alte clauze convenite între p?r?i.
Art. 22. - Sunt nule de drept orice clauze cuprinse în contractul de închiriere, care:
a) oblig? chiria?ul s? recunoasc? sau s? pl?teasc? în avans proprietarului orice sum? cu titlu de repara?ie în sarcina proprietarului;
b) prev?d responsabilitatea colectiv? a chiria?ilor în caz de degradare a elementelor de construc?ii ?i a instala?iilor, a obiectelor ?i dot?rilor aferente spa?iilor comune;
c) impun chiria?ilor s? fac? asigur?ri de daune;
d) exonereaz? proprietarul de obliga?iile ce îi revin potrivit prevederilor legale;
e) autorizeaz? pe proprietar s? ob?in? venituri din nerespectarea clauzelor contractului de închiriere.
Art. 23. - În cazul în care p?r?ile nu convin asupra reînnoirii contractului de închiriere, chiria?ul este obligat s? p?r?seasc? locuin?a la expirarea termenului contractual.
Art. 24. - Rezilierea contractului de închiriere înainte de termenul stabilit se face în urm?toarele condi?ii:
a) la cererea chiria?ului, cu condi?ia notific?rii prealabile într-un termen de minimum 60 de zile;
b) la cererea proprietarului, atunci când:
-chiria?ul nu a achitat chiria cel pu?in 3 luni consecutiv;
-chiria?ul a pricinuit însemnate stric?ciuni locuin?ei, cl?dirii în care este situat? aceasta, instala?iilor, precum ?i oric?ror alte bunuri aferente lor, sau dac? înstr?ineaz? f?r? drept p?r?i ale acestora;
-chiria?ul are un comportament care face imposibil? convie?uirea sau împiedic? folosirea normal? a locuin?ei;
-chiria?ul nu a respectat clauzele contractuale;
c) la cererea asocia?iei de proprietari, atunci când chiria?ul nu ?i-a achitat obliga?iile ce-i revin din cheltuielile comune pe o perioad? de 3 luni, dac? au fost stabilite, prin contractul de închiriere, în sarcina chiria?ului.
Art. 25. - Evacuarea chiria?ului se face numai pe baza unei hot?râri judec?tore?ti irevocabile.
Chiria?ul este obligat la plata chiriei prev?zute în contractul de închiriere, pân? la data execut?rii efective a hot?rârii de evacuare.
Art. 26. - Chiria?ul poate subînchiria, modifica sau îmbun?t??i locuin?a de?inut?, numai cu acordul prealabil scris ?i în condi?iile stabilite de proprietar, dac? acestea nu sunt interzise prin contractul de închiriere principal.
Beneficiarul contractului de subînchiriere nu se poate prevala de nici un drept împotriva proprietarului ?i nici asupra oric?rui titlu de ocupare.
Contractul de subînchiriere, încheiat cu respectarea prevederilor legale, se înregistreaz? la organele fiscale teritoriale.
Art. 27. - În cazul p?r?sirii definitive a domiciliului de c?tre titularul contractului de închiriere sau al decesului acestuia, închirierea continu?, dup? caz:
a) în beneficiul so?ului sau al so?iei, dac? a locuit împreun? cu titularul;
b) în beneficiul descenden?ilor sau al ascenden?ilor, dac? au locuit împreun? cu acesta;
c) în beneficiul altor persoane care au avut acela?i domiciliu cu titularul cel pu?in un an ?i care au fost înscrise în contractul de închiriere.
În cazul mai multor cereri, contractul de închiriere se transfer? prin hot?râre judec?toreasc?.
În lipsa persoanelor care pot solicita locuin?a, potrivit celor de mai sus, contractul de închiriere înceteaz? în termen de 30 de zile de la data p?r?sirii domiciliului de c?tre titularul contractului sau de la data înregistr?rii decesului.
Art. 28. - Proprietarul are urm?toarele obliga?ii:
a) s? predea chiria?ului locuin?a în stare normal? de folosin??;
b) s? ia m?suri pentru repararea ?i men?inerea în stare de siguran?? în exploatare ?i de func?ionalitate a cl?dirii pe toat? durata închirierii locuin?ei;
c) s? între?in? în bune condi?ii elementele structurii de rezisten?? a cl?dirii, elementele de construc?ie exterioare ale cl?dirii (acoperi?, fa?ad?, împrejmuiri, pavimente), cur?ile ?i gr?dinile, precum ?i spa?iile comune din interiorul cl?dirii (casa sc?rii, casa ascensorului, holuri, coridoare, subsoluri, sc?ri exterioare);
d) s? între?in? în bune condi?ii instala?iile comune proprii cl?dirii (ascensor, hidrofor, instala?ii de alimentare cu ap?, de canalizare, instala?ii de înc?lzire central? ?i de preparare a apei calde, instala?ii electrice ?i de gaze, centrale termice, crematorii, instala?ii de colectare a de?eurilor, instala?ii de anten? colectiv?, telefonice etc.).
Art. 29. - Chiria?ul are urm?toarele obliga?ii:
a) s? efectueze lucr?rile de între?inere, repara?ii sau înlocuire a elementelor de construc?ii ?i instala?ii din folosin?a exclusiv?;
b) s? repare sau s? înlocuiasc? elementele de construc?ii ?i de instala?ii deteriorate din folosin?a comun?, ca urmare a folosirii lor necorespunz?toare, indiferent dac? acestea sunt în interiorul sau în exteriorul cl?dirii; dac? persoanele care au produs degradarea nu sunt identificate, cheltuielile de repara?ii vor fi suportate de cei care au acces sau folosesc în comun elementele de construc?ii, de instala?ii, obiectele ?i dot?rile aferente;
c) s? asigure cur??enia ?i igienizarea în interiorul locuin?ei ?i la p?r?ile de folosin?? comun? pe toat? durata contractului de închiriere;
d) s? predea proprietarului locuin?a în stare normal? de folosin??, la eliberarea acesteia.
Obliga?iile chiria?ului cu privire la între?inerea ?i repararea spa?iului închiriat se p?streaz? ?i în cazul subînchirierii locuin?ei.
Art. 30. - În cazul neîndeplinirii de c?tre proprietar a obliga?iilor care îi revin cu privire la între?inerea ?i repararea locuin?ei închiriate, lucr?rile pot fi executate de c?tre chiria?i în contul proprietarului, re?inând contravaloarea acestora din chirie.
Chiria?ul va putea executa aceste lucr?ri, dac? degradarea produs? este de natur? s? afecteze folosin?a normal? a cl?dirii sau a locuin?ei ?i numai atunci când proprietarul, la sesizarea scris? a chiria?ului, nu a luat m?suri de executare a lucr?rii, în termen de 30 de zile de la data sesiz?rii.
Art. 31. - Chiria practicat? pentru locuin?e va acoperi cheltuielile de administrare, între?inere ?i repara?ii, impozitele pe cl?diri ?i pe teren, precum ?i recuperarea investi?iei, în func?ie de durata normat? stabilit? potrivit prevederilor legale, precum ?i un profit supus negocierii între p?r?i.
Art. 32. - Nivelul maxim al chiriei pentru locuin?ele aflate în proprietatea statului se stabile?te prin lege special?. Chiria maxim? pentru aceste locuin?e se diferen?iaz? pe categorii de localit??i ?i pe zone de c?tre consiliile locale, dup? criteriile avute în vedere la stabilirea impozitelor ?i a taxelor locale pentru terenuri.
Art. 33. - Titularii de contracte de închiriere pot face între ei schimb de locuin?e, cu avizul autorit??ii care a aprobat închirierea sau, dup? caz, al proprietarului locuin?ei.

CAPITOLUL IV - Administrarea cl?dirilor de locuit

Art. 34. - Cl?dirile de locuit pot fi date de proprietar în administrarea unor persoane fizice sau juridice, asocia?ii, servicii publice sau agen?i economici specializa?i, dup? caz.
Obliga?iile celor care administreaz? sunt, în principal, urm?toarele:
a) gestionarea bunurilor ?i a fondurilor b?ne?ti;
b) angajarea contractelor cu furnizorii serviciilor necesare ?i urm?rirea realiz?rii acestora, în vederea func?ion?rii corespunz?toare a cl?dirii;
c) asigurarea cunoa?terii ?i respect?rii regulilor de locuit în comun;
d) reprezentarea intereselor proprietarului în raport cu autorit??ile publice;
e) îndeplinirea oric?ror alte obliga?ii prev?zute de lege.
Art. 35. - În cl?dirile de locuit cu mai multe locuin?e, proprietarul r?spunde de asigurarea condi?iilor de func?ionare normal? a locuin?ei aflate în proprietate exclusiv? ?i a spa?iilor aflate în proprietate indiviz?.
În acest scop, proprietarii se vor constitui în asocia?ii cu personalitate juridic?.
Modul de înfiin?are, organizare ?i func?ionare a asocia?iilor de proprietari se reglementeaz? potrivit regulamentului-cadru cuprins în anexa nr. 2 la prezenta lege.
Art. 36. - În cazurile în care, în cl?dirile de locuin?e, unul dintre proprietari sau chiria?i împiedic? cu bun? ?tiin?? ?i sub orice form? folosirea normal? a imobilului de locuit, creând prejudicii celorlal?i proprietari sau chiria?i, dup? caz, la solicitarea proprietarilor cl?dirilor sau a reprezentantului legal al acestora, instan?a va hot?rî m?surile pentru folosirea normal? a imobilului.
Art. 37. - Chiria?ii cl?dirilor cu mai multe locuin?e se pot asocia, potrivit legii, în scopul reprezent?rii intereselor lor în raporturile cu proprietarii, precum ?i cu alte persoane juridice sau persoane fizice.
În acela?i scop, în cazul neconstituirii asocia?iei, chiria?ii pot mandata un reprezentant.

CAPITOLUL V - Locuin?a social?

Art. 38. - Construc?iile de locuin?e sociale se pot realiza, în orice localitate, pe amplasamentele prev?zute în documenta?iile de urbanism ?i în condi?iile prezentei legi.
Constituirea fondului de locuin?e sociale se face prin realizarea de construc?ii noi ?i prin reabilitarea unor construc?ii existente.
Consiliile locale controleaz? ?i r?spund de fondul de locuin?e sociale situate pe teritoriul unit??ilor administrativ-teritoriale respective.
Art. 39. - Locuin?ele sociale apar?in domeniului public al unit??ilor administrativ-teritoriale.
Art. 40. - Locuin?ele sociale se vor amplasa numai pe terenurile apar?inând unit??ilor administrativ-teritoriale, potrivit prevederilor art. 11.
Art. 41. - Locuin?a social? se realizeaz? cu respectarea suprafe?ei utile ?i a dot?rilor stabilite în limita suprafe?ei construite, potrivit anexei nr. 1 la prezenta lege.
Pentru locuin?ele care se realizeaz? prin reabilitarea construc?iilor existente se consider? obligatorii numai prevederile legate de dotarea minim?.
Art. 42. - Au acces la locuin?? social?, în vederea închirierii, familiile cu un venit mediu net lunar realizat în ultimele 12 luni sub nivelul venitului net lunar pe familie, pentru care se acord? ajutor social potrivit legii, majorat cu 10%.
Nivelul minim astfel calculat va fi corectat periodic de Guvern, în func?ie de evolu?ia situa?iei economice ?i sociale, începând cu anul 1996.
Venitul net lunar pe familie se stabile?te pe baza declara?iei de venit ?i a actelor doveditoare, potrivit prevederilor legale.
Declara?iile de venit, f?cute cu nesinceritate, atrag r?spunderea material? sau penal?, dup? caz.
Art. 43. - Locuin?ele sociale se repartizeaz? de c?tre consiliile locale pe baza criteriilor stabilite anual de acestea, în condi?iile prevederilor prezentului capitol, ?i de ele pot beneficia, în ordinea de prioritate stabilit? de consiliile locale, urm?toarele categorii de persoane: tinerii c?s?tori?i care au fiecare vârsta de pân? la 35 de ani, tinerii proveni?i din institu?ii de ocrotire social? ?i care au împlinit vârsta de 18 ani, invalizii de gradul I ?i II, persoanele handicapate, pensionarii, veteranii ?i v?duvele de r?zboi, beneficiarii prevederilor Legii nr. 42/1990, republicat?, ?i ai Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, alte persoane sau familii îndrept??ite.
Art. 44. - Contractul de închiriere se încheie de c?tre primar sau de c?tre o persoan? împuternicit? de acesta cu beneficiarii stabili?i de consiliul local, pe o perioad? de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire pe baza declara?iei de venituri ?i a actelor doveditoare necesare conform prevederilor legale.
Nivelul chiriei nu va dep??i 10% din venitul net lunar, calculat pe ultimele 12 luni, pe familie. Diferen?a pân? la valoarea nominal? a chiriei, calculat? potrivit art. 31, va fi subven?ionat? de la bugetul local al unit??ii administrativ-teritoriale unde este situat? locuin?a social?.
Art. 45. - Titularul contractului de închiriere este obligat s? comunice primarului, în termen de 30 de zile, orice modificare produs? în venitul net lunar al familiei acestuia, sub sanc?iunea rezilierii contractului de închiriere.
În cazurile în care venitul net lunar pe familie s-a modificat, autoritatea administra?iei publice locale va opera modificarea chiriei ?i a subven?iei acordate, cuvenite proprietarului.
Art. 46. - Contractul de închiriere se poate rezilia:
a) în condi?iile prev?zute la art. 24 din prezenta lege;
b) în cazul în care venitul mediu net lunar pe familie, realizat în 2 ani fiscali consecutivi, dep??e?te cu peste 20% nivelul minim prev?zut la art. 42 din prezenta lege, iar titularul contractului de închiriere nu a achitat valoarea nominal? a chiriei în termen de 90 de zile de la comunicare.
Art. 47. - Locuin?ele sociale realizate potrivit prezentei legi nu pot fi vândute.
Art. 48. - Nu pot beneficia de locuin?e sociale, potrivit prezentei legi, persoanele sau familiile care:
a) de?in în proprietate o locuin??;
b) au înstr?inat o locuin?? dup? data de 1 ianuarie 1990;
c) au beneficiat de sprijinul statului în credite ?i execu?ie pentru realizarea unei locuin?e;
d) de?in, în calitate de chiria?, o alt? locuin??.
Art. 49. - Beneficiarii locuin?elor sociale nu au dreptul s? subînchirieze, s? transmit? dreptul de locuire sau s? schimbe destina?ia spa?iului închiriat, sub sanc?iunea rezilierii contractului de închiriere ?i a suport?rii eventualelor daune aduse locuin?ei ?i cl?dirii, dup? caz.
Art. 50. - Finan?area locuin?elor sociale se asigur? din bugetele locale, în limitele prevederilor bugetare aprobate anual, ale consiliilor locale, în care scop se instituie o subdiviziune de cheltuieli distinct? în aceste bugete.
Statul sprijin? construc?ia de locuin?e sociale prin transferuri de la bugetul de stat, stabilite anual cu aceast? destina?ie în bugetul Ministerului Lucr?rilor Publice ?i Amenaj?rii Teritoriului, prin legea bugetului de stat.
Persoanele fizice ?i agen?ii economici pot sprijini prin dona?ii sau contribu?ii construc?ia de locuin?e sociale.

CAPITOLUL VI - Locuin?a de serviciu ?i locuin?a de interven?ie

Art. 51. - Fondul de locuin?e de serviciu se compune din:
a) locuin?e existente, care, potrivit prevederilor legale, r?mân cu destina?ia de locuin?e de serviciu la data intr?rii în vigoare a prezentei legi;
b) locuin?e noi.
Condi?iile ?i durata de închiriere vor fi stipulate în contractul de închiriere încheiat între p?r?ile contractante, accesoriu la contractul de munc?.
Art. 52. - Locuin?ele noi se finan?eaz?, în condi?iile legii, din:
a) bugetul de stat ?i bugetele locale, în limitele prevederilor bugetare aprobate anual cu aceast? destina?ie;
b) bugetele agen?ilor economici, pentru salaria?ii acestora.
Art. 53. - Locuin?ele de serviciu finan?ate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale se realizeaz? cu respectarea suprafe?ei utile ?i a dot?rilor, în limita suprafe?ei construite pe apartament, potrivit anexei nr. 1.
Locuin?ele de serviciu se vor amplasa dup? cum urmeaz?:
a) pe terenurile aflate în proprietatea statului sau a unit??ilor administrativ-teritoriale, pentru locuin?ele finan?ate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, cu asigurarea viabiliz?rii terenurilor, potrivit prevederilor art. 12;
b) pe terenurile apar?inând agen?ilor economici, pentru locuin?ele ?i lucr?rile de viabilizare a terenurilor, finan?ate din bugetele acestora.
În situa?ii deosebite, determinate de natura amplasamentului ?i de caracterul zonei, cu aprobarea ordonatorilor de credite, locuin?ele prev?zute la alin. 1 se pot construi cu suprafe?e majorate cu pân? la 20% fa?? de cele prev?zute în anexa nr. 1, iar peste aceast? limit?, cu aprobarea Guvernului.
Locuin?ele de serviciu realizate în condi?iile prezentei legi, finan?ate din bugetul de stat ?i din bugetele locale, pot fi vândute în condi?iile legii, cu aprobarea Guvernului, în situa?ia în care activitatea care a generat realizarea locuin?elor respective s-a restrâns sau a încetat.
Art. 54. - Locuin?a de interven?ie urmeaz? regimul locuin?ei de serviciu.
Locuin?ele de interven?ie se realizeaz? o dat? cu obiectivul de investi?ie ?i se amplaseaz? în incinta acestuia sau în imediata apropiere.
Locuin?ele de interven?ie nu pot fi vândute chiria?ilor.

CAPITOLUL VII - Locuin?a de necesitate

Art. 55. - Locuin?a de necesitate se finan?eaz? ?i se realizeaz? în condi?iile stabilite pentru locuin?a social?.
Locuin?a de necesitate se închiriaz? temporar persoanelor ?i familiilor ale c?ror locuin?e au devenit inutilizabile potrivit prevederilor art. 2 lit. f).
Contractul de închiriere se încheie de c?tre primarul localit??ii sau de c?tre o persoan? împuternicit? de acesta, pe baza hot?rârii consiliului local, pân? la înl?turarea efectelor care au f?cut inutilizabile locuin?ele.
Art. 56. - Consiliile locale pot declara, în cazuri de extrem? urgen??, drept locuin?e de necesitate, locuin?ele libere aflate în fondul de locuin?e sociale.

CAPITOLUL VIII - Locuin?a de protocol

Art. 57. - Locuin?ele de protocol sunt proprietate public? a statului.
Administrarea fondului locativ de protocol se face de c?tre Regia Autonom? "Administra?ia Patrimoniului Protocolului de Stat", care asigur? eviden?a, între?inerea, repararea ?i conservarea acestuia, precum ?i încasarea chiriei.
Atribuirea, ocuparea ?i folosirea locuin?elor de protocol se fac în condi?iile prezentei legi.
Art. 58. - Pre?edintele României, pre?edintele Senatului, pre?edintele Camerei Deputa?ilor ?i primul-ministru beneficiaz?, în condi?iile prezentei legi, de câte o locuin?? de protocol, ca re?edin?? oficial?.
Re?edin?ele oficiale ale persoanelor prev?zute la alin. 1 se atribuie de c?tre Guvern ?i sunt puse la dispozi?ia lor, împreun? cu dot?rile aferente, pe întreaga perioad? a exercit?rii func?iei, de c?tre Regia Autonom? "Administra?ia Patrimoniului Protocolului de Stat".
Lista imobilelor cu destina?ie de re?edin?? oficial?, precum ?i a celorlalte locuin?e de protocol, ?i condi?iile pe care acestea trebuie s? le îndeplineasc? se stabilesc prin hot?râre a Guvernului.
Art. 59. - Pot beneficia de locuin?? de protocol, la cerere, cu plata chiriei prev?zute de lege, persoanele care îndeplinesc urm?toarele func?ii publice: vicepre?edin?i ai Senatului ?i ai Camerei Deputa?ilor, mini?tri de stat, mini?trii ?i asimila?ii acestora, precum ?i pre?edintele Cur?ii Supreme de Justi?ie, pre?edintele Cur?ii Constitu?ionale, pre?edintele Cur?ii de Conturi, pre?edintele Consiliului Legislativ ?i avocatul poporului, pe durata exercit?rii func?iei sau a mandatului.
Pentru persoanele prev?zute la alin. 1, atribuirea locuin?ei de protocol se face prin decizie a primului-ministru ?i se pune la dispozi?ia lor de c?tre Regia Autonom? "Administra?ia Patrimoniului Protocolului de Stat".
Atribuirea locuin?elor de protocol se poate face numai dac? persoanele prev?zute la alin. 1 nu de?in, în localitatea în care î?i desf??oar? activitatea, o alt? locuin?? care s? corespund? condi?iilor stabilite potrivit art. 58 alin. 3.
Art. 60. - Pentru re?edin?ele oficiale, Regia Autonom? "Administra?ia Patrimoniului Protocolului de Stat" va încheia contracte de închiriere cu serviciile de specialitate ale institu?iilor în care î?i desf??oar? activitatea persoanele beneficiare.
Pentru locuin?ele de protocol, contractele de închiriere se încheie de c?tre Regia Autonom? "Administra?ia Patrimoniului Protocolului de Stat" cu beneficiarii direc?i, care, pe aceast? baz?, vor putea ocupa locuin?a respectiv? împreun? cu membrii familiei.
Contractul de închiriere a locuin?elor de protocol ?i a celor cu destina?ie de re?edin?? oficial? înceteaz? de drept în termen de 60 de zile de la data eliber?rii din func?ie a beneficiarului.
Atribuirea, în condi?iile prezentei legi, a unei re?edin?e oficiale, respectiv a unei locuin?e de protocol, nu afecteaz? drepturile locative de?inute de persoanele prev?zute la art. 58 ?i 59.

CAPITOLUL IX - Dispozi?ii tranzitorii ?i finale

Art. 61. - Orice litigiu în leg?tur? cu aplicarea prevederilor prezentei legi se solu?ioneaz? de c?tre instan?ele judec?tore?ti.
Art. 62. - Prevederile Ordonan?ei Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investi?iilor pentru realizarea unor lucr?ri publice ?i construc?ii de locuin?e, aprobat? ?i modificat? prin Legea nr. 82/1995, se aplic? în continuare pân? la terminarea locuin?elor începute.
De drepturile prev?zute în Ordonan?a Guvernului nr. 19/1994 vor beneficia, de la data intr?rii în vigoare a legii*), ?i tinerii c?s?tori?i care au, fiecare, vârsta pân? la 35 de ani, împlini?i pân? la finele anului calendaristic în care are loc contractarea.
Dup? finalizarea blocurilor de locuin?e, sursele de constituire a depozitului special, potrivit prevederilor Ordonan?ei Guvernului nr. 19/1994 ?i ale normelor metodologice, se preiau ca venituri la depozitul special constituit în conformitate cu prevederile art. 9.
___________
*)Prevederea se refer? la Legea nr. 196 din 17 noiembrie 1997, publicat? în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 331 din 26 noiembrie 1997.

Art. 63. - În termen de 60 de zile de la data introducerii sistemului de determinare ?i impozitare a venitului global pentru persoane fizice, Guvernul va reglementa facilit??ile prev?zute la cap. II din prezenta lege, de care s? poat? beneficia ?i persoanele fizice care investesc în construc?ia de locuin?e ?i pentru punerea în siguran?? a locuin?elor avariate de seisme.
Persoanele juridice române care investesc din profit pentru lucr?rile prev?zute la art. 5, 6 ?i 12, separat sau cumulativ, beneficiaz? de scutirea de impozit pe profitul investit, conform prevederilor art. 5 din prezenta lege.
Art. 64. - Schimbarea destina?iei locuin?elor, precum ?i a spa?iilor cu alt? destina?ie situate în cl?diri colective se poate face numai cu acordul proprietarului sau al asocia?iei de proprietari. În vederea efectu?rii acestei schimb?ri, este necesar avizul favorabil al proprietarilor ?i, dup? caz, al titularilor contractelor de închiriere din locuin?ele cu care se învecineaz?, pe plan orizontal ?i vertical, spa?iul supus schimb?rii.
Art. 65. - Construirea caselor de vacan?? se autorizeaz?, la cererea persoanelor fizice ?i a agen?ilor economici, numai pe terenurile aflate în proprietatea acestora sau concesionate în condi?iile legii, în zonele stabilite prin documenta?iile de urbanism ?i amenajare a teritoriului, aprobate potrivit legii.
Art. 66. - Plata chiriei pentru re?edin?ele oficiale se face din bugetele Pre?edin?iei României, Senatului, Camerei Deputa?ilor ?i Secretariatului General al Guvernului, în limitele prevederilor bugetare aprobate anual.
Art. 67. - Guvernul r?spunde de aplicarea unitar?, pe întreg teritoriul ??rii, a politicii de dezvoltare a construc?iei de locuin?e.
Programul de dezvoltare a construc?iei de locuin?e se elaboreaz? de Ministerul Lucr?rilor Publice ?i Amenaj?rii Teritoriului, pe baza fundament?rii organelor administra?iei publice centrale interesate, a consiliilor jude?ene ?i locale, în acord cu documenta?iile de urbanism ?i amenajare a teritoriului, aprobate conform legii.
Art. 68. - Pentru aducerea la îndeplinire a dispozi?iilor prezentei legi, Guvernul va adopta norme metodologice de aplicare*).
___________
*)Normele metodologice au fost aprobate prin Hot?rârea Guvernului nr. 446 din 12 august 1997, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 203 din 21 august 1997.

Art. 69. - În termen de 24 de luni de la data intr?rii în vigoare a prezentei legi, proprietarii din cl?dirile cu mai multe locuin?e în proprietate privat? sau mixt? se vor constitui în asocia?ii de proprietari, în conformitate cu Regulamentul-cadru al asocia?iilor de proprietari, cuprins în anexa nr. 2, care face parte integrant? din prezenta lege.
Pân? la înfiin?area ?i func?ionarea birourilor de carte funciar?, înregistrarea propriet??ii în vederea constituirii asocia?iilor de proprietari se face în registrele de publicitate aflate în vigoare la birourile de transcrip?iuni ?i inscrip?iuni imobiliare din judec?torii.
Pân? la data dobândirii personalit??ii juridice a asocia?iei de proprietari, asocia?iile de locatari î?i desf??oar? activitatea pe baza Decretului Consiliului de Stat nr. 387/1977 pentru aprobarea Statutului privind organizarea ?i func?ionarea asocia?iei locatarilor.
Art. 70. - Decretul Consiliului de Stat nr. 387/1977 pentru aprobarea Statutului privind organizarea ?i func?ionarea asocia?iei locatarilor, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 116 din 16 noiembrie 1977, se abrog? dup? 24 de luni de la data intr?rii în vigoare a prezentei legi.
Art. 71. - Persoanele care beneficiaz? de drepturi mai favorabile decât cele prev?zute în prezenta lege, consacrate prin legi speciale, care se refer?, printre altele, la materia raporturilor juridice locative ?i a celor conexe acestora, se bucur? în continuare de aplicarea drepturilor mai favorabile.
Art. 72. - Dispozi?iile prezentei legi privind închirierea locuin?elor se completeaz? cu dispozi?iile Codului civil privind contractul de loca?iune.
Art. 73. - La data intr?rii în vigoare a prezentei legi se abrog?:
-Legea nr. 5/1973 privind administrarea fondului locativ ?i reglementarea raporturilor dintre proprietari ?i chiria?i, cu excep?ia cap. 4 ?i a art. 63 cu referire la cap. 4 din aceea?i lege, exclusiv dispozi?iile referitoare la suprafe?ele locative proprietate personal?;
-H.C.M. nr. 860/1973 pentru stabilirea m?surilor de executare a Legii nr. 5/1973, în ceea ce prive?te închirierea de locuin?e;
-Decretul Consiliului de Stat nr. 256/1984 privind îmbun?t??irea regimului de construire a locuin?elor ?i modificarea unor reglement?ri referitoare la stabilirea pre?urilor limit? ale locuin?elor care se construiesc din fondurile statului, a pre?urilor de contractare ale locuin?elor proprietate personal? ?i a pre?urilor de vânzare ale locuin?elor din fondul locativ de stat, cu excep?ia art. III ?i a anexelor nr. 3 ?i 4;
-Decretul Consiliului de Stat nr. 68/1975 privind îmbun?t??irea regimului de construire a locuin?elor din fondurile statului sau din fondurile popula?iei cu sprijinul statului în credite ?i execu?ie;
-art. 12 alin. 1 lit. a) ?i alin. 2, art. 21-25 ?i art. 35 alin. 2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea execut?rii construc?iilor ?i unele m?suri pentru realizarea locuin?elor;
-orice alte dispozi?ii contrare prevederilor prezentei legi.

Oferte Recente

Cine ce plateste?

Cine ce plateste atunci cand vand/cumpar un imobil?

In mod traditional, cumparatorul achita taxele notariale, iar vanzatorul achita impozitul pe tranzactie ce va fi detaliat mai jos, plus o...

Ce documente imi trebuie?

Ce documente imi trebuie pentru a vinde un imobil?

In primul rand trebuie sa aveti documentele ce atesta dreptul dumneavoastra de proprietate. Acestea pot fi titlu de proprietate, act de vanzare-cumparare,...

Dictionar imobiliar

Pentru ca suntem in primul rand consilieri si datoria noastra este de a va ajuta in actiunile dumneavoastra legate de operatiunile cu produse imobiliare, pentru a evita...

Evaluarea imobiliara

Evaluarea exprimă o opinie asupra unei valori. Evaluarea imobiliară este o analiză, o opinie sau concluzie referitoare la natura, calitatea,...

Legea locuintei

Legea nr. 114 din 1996
Reglementarea cadrului general de realizare, exploatare ?i administrare a locuin?elor...

Reglementarea cadrului...